Schoenenboekje's cookie beleid

Zoals de meeste websites, gebruiken ook de sites van Schoenenboekje cookies. Om je toegang te geven tot de site en alle inhoud, vragen wij jou om deze cookies te accepteren. Bekijk onze privacy policy om meer te leren over hoe wij cookies inzetten.

Naar privacy policy
Schoenenboekje
 • Gratis verzending vanaf € 75,00
 • Voor 12:59 besteld, morgen in huis
 • 14 dagen bedenktijd
 • Shop eerst, betaal later
 • Thuiswinkel Waarborg
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Cemex Trescon B.V.


 1. A) De ‘Algemene voorwaarden Cemex Trescon B.V.’ zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Cemex Trescon B.V.’ optreedt als verkoper en/of leverancier en/of dienstverlener. Deze algemene voorwaarden bestaan uit twee delen. Deel I is onder uitsluiting van Deel II van toepassing op overeenkomsten met consumenten. Deel II is onder uitsluiting van Deel I van toepassing op overeenkomsten met andere partijen (zakelijk gebruik).

 

Deel I: ‘Algemene Voorwaarden voor overeenkomsten met consumenten’.
            Deel II: ‘Algemene verkoopvoorwaarden zakelijk Cemex Trescon BV’.

 

 1. B) Onder consument wordt verstaan elke natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs,- ambachts- of beroepsactiviteit. Indien sprake is van een overeenkomst tussen Cemex Trescon B.V. en een consument, blijft deel II van de ‘Algemene voorwaarden Cemex Trescon B.V.’ buiten toepassing.

  C) Onder overeenkomsten van zakelijk gebruik wordt verstaan alle overeenkomsten tussen Cemex Trescon B.V. en iedere partij, die geen consument is. Indien sprake is van een overeenkomst van zakelijk gebruik, blijft deel I van de ‘Algemene Voorwaarden Cemex Trescon B.V.’ buiten toepassing. 

 

Deel I: Algemene Voorwaarden voor overeenkomsten met consumenten

[Voor overeenkomsten tussen Cemex Trescon B.V.’ en consumenten gelden deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org). Deze zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.]

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 - Definities
 • Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3 - Toepasselijkheid
 • Artikel 4 - Het aanbod
 • Artikel 5 - De overeenkomst
 • Artikel 6 - Herroepingsrecht
 • Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 • Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 • Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 • Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 11 - De prijs
 • Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
 • Artikel 13 - Levering en uitvoering
 • Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 • Artikel 15 - Betaling
 • Artikel 16 - Klachtenregeling
 • Artikel 17 - Geschillen
 • Artikel 18 - Branchegarantie
 • Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 
 • Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Cemex Trescon B.V.

Handelend onder de naam/namen:

-  Schoenenboekje / Cemex Trescon

Vestigingsadres:  Spectrumlaan 5, 2665NM Bleiswijk

Telefoonnummer: 079 346 60 00

Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag vanaf 07.30 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: info@schoenenboekje.nl / info@cemextrescon.nl

KvK-nummer: 24147391

Btw-nummer: NL006331026B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

6.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.


Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.


Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
  3. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  4. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  5. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  6. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.   
  7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 
 7. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 8. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 9. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 10. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 11. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 13. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 14. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 15. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 16. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 17. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 18. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
 6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

 

Artikel 18 - Branchegarantie

 1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

 

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

 1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

Thuiswinkel.org

www.thuiswinkel.org

Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede

Postbus 7001, 6710 CB Ede

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 • Aan: [ Cemex Trescon B.V. / Schoenenboekje*]

[Spectrumlaan 5,
2665 NM Bleiswijk
]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[info@schoenenboekje.nl / info@cemextrescon.nl*]

 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

 • [Naam consumenten(en)]

 

 • [Adres consument(en)]

 

 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Deel II: Algemene verkoopvoorwaarden zakelijk Cemex Trescon B.V.


Voor overeenkomsten tussen Cemex Trescon B.V. en een partij die geen consument is in de zin van de Algemene Voorwaarden Cemex Trescon B.V. gelden de hiernavolgende Algemene Verkoopvoorwaarden zakelijk Cemex Trescon B.V.


Artikel 1 - Algemeen - 
1.1 Onder “Cemex Trescon” wordt verstaan Cemex Trescon B.V., t.h.o.d.n. Cemex Trescon, ingeschreven bij de Kamer van  Koophandel onder nr. 24147391 statutair gevestigd te Zoetermeer, Nederland.
1.2 Onder “voorwaarden” wordt verstaan de algemene verkoopvoorwaarden zakelijk van Cemex Trescon. 
1.3 Onder “Afnemer” wordt verstaan de (potentiële) contractuele wederpartij van Cemex Trescon of een (rechts)persoon namens deze.
1.4 Onder “overeenkomst” wordt verstaan de overeenkomst en/of nadere - of vervolgovereenkomsten tussen Cemex Trescon en de Afnemer.

1.5 Onder “gevolgschade” wordt onder meer verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie, winstderving of inkomstenderving.

1.6 Onder “zichtzending” wordt verstaan een als zodanig schriftelijk overeengekomen zending waarbij de Afnemer de mogelijkheid heeft de zending binnen 30 dagen te retourneren.

1.7 Onder “overmacht” wordt onder meer verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Cemex Trescon zijn toe te rekenen. Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van Cemex Trescon komen, zijn: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen van wie Cemex Trescon bij de uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Cemex Trescon bij de uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; uitoefening door een derde jegens de Afnemer van een of meer rechten, terzake van een tekortkoming van de Afnemer in de nakoming van de tussen de Afnemer en die derde met betrekking tot de door Cemex Trescon geleverde zaken gesloten overeenkomst, werkstaking, ziekte(s), in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door leveranciers van Cemex Trescon, boycot van Cemex Trescon of van haar toeleveranciers, weersomstandigheden, natuur - en/of kernrampen, oproer, brand, oorlog en oorlogsdreiging.

1.8 Onder “overige kosten” wordt onder meer verstaan installatiekosten, emballage, administratiekosten, transportkosten, verzekeringskosten en alle belastingen en andere heffingen.

1.9 Onder “emballage” wordt verstaan pak- en verpakkingsmaterialen waaronder pallets, kooien, kratten, dozen, fusten en containers.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid -
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Cemex Trescon als (potentieel) Verkoper en/of leverancier van een niet-consument optreedt.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden geschieden uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk. Een dergelijke afwijking heeft geen werking ten opzichte van eventuele andere (toekomstige) overeenkomsten.

2.3 Toepasselijkheid van de door de Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 - Offertes - 
3.1 Alle offertes, aanbiedingen, en prijsopgaven door Cemex Trescon gedaan zijn vrijblijvend.

3.2 Alle afbeeldingen, modellen, monsters, gelden slechts ter aanduiding. 

 

Artikel 4 - Overeenkomst, totstandkoming, wijziging en aanvulling - 
4.1 Een overeenkomst tussen Cemex Trescon en de Afnemer komt eerst tot stand nadat Cemex Trescon de opdracht van de Afnemer schriftelijk heeft bevestigd door middel van haar orderbevestiging, of nadat Cemex Trescon met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.

4.2 Een wijziging in of een aanvulling op een overeenkomst is alleen dan geldig wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Cemex Trescon en de Afnemer is overeengekomen.

 

Artikel 5 - Prijzen - 
5.1 De prijzen zijn in Euro’s, tenzij anders overeengekomen.
5.2 De prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief overige kosten die afzonderlijk in rekening worden gebracht.

5.3 Cemex Trescon is gerechtigd in geval van stijging van één of meer kostprijsbepalende elementen met meer dan 10%, de overeengekomen prijs te verhogen overeenkomstig deze stijging. 

 

Artikel 6 - Betaling -

6.1 De Afnemer dient de overeengekomen prijs en overige kosten van zaken of door Cemex Trescon verrichte diensten binnen 30 dagen na de factuurdatum aan Cemex Trescon te voldoen.

6.2 Als dag van betaling geldt de dag van bijschrijving op één van de bank - en/of girorekeningen van Cemex Trescon.  

6.3 De betaling dient te geschieden in Nederland, tenzij anders overeengekomen.

6.4 De Afnemer is in geen geval gerechtigd tot enige korting en/of verrekening en/of opschorting.

6.5 Indien de Afnemer de factuur niet binnen de door Cemex Trescon bepaalde termijn voldoet, failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt, is de Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en zijn derhalve alle betalingsverplichtingen terstond opeisbaar.

6.6 In geval van niet-tijdige betaling is de Afnemer aan Cemex Trescon vertragingsschade verschuldigd van 2 % rente per maand vanaf de dag dat de betalingsverplichting opeisbaar is geworden, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand.

6.7 Ingeval van niet tijdige betaling is de Afnemer alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten, dan wel in rechte (ook voor zover deze kosten de te liquideren kosten te boven gaan), inclusief executiekosten verschuldigd.

6.8 Indien Cemex Trescon op redelijke gronden twijfelt of de Afnemer in staat is haar betalings- en andere verplichtingen na te komen, is Cemex Trescon gerechtigd van de Afnemer te eisen dat vooruitbetaling van de overeengekomen prijs en de overige kosten plaatsvindt, of dat de Afnemer deugdelijke zekerheid stelt, of dat onder rembours geleverd wordt. Totdat de Afnemer zulks heeft gedaan, is Cemex Trescon gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 

6.9 De hoogte van de vooruitbetaling, dan wel de hoogte van de te stellen zekerheid, zal beoordeeld worden door Cemex Trescon.

 

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud - 
7.1 Cemex Trescon behoudt zich de eigendom voor van de door haar geleverde zaken totdat de Afnemer aan al haar verplichtingen heeft voldaan. Bij zichtzendingen behoudt Cemex Trescon zich de eigendom voor van de door haar geleverde zaken totdat eveneens de gestelde termijn, waarbinnen geretourneerd kan worden, is verlopen.
7.2Indien de Afnemer mede verplicht is tot schadevergoeding zal de eigendom eerst overgaan nadat tevens de gehele schadevergoeding is voldaan.

7.3 Zolang de eigendom van de zaken nog bij Cemex Trescon rust is de Afnemer verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Cemex Trescon op te slaan en kan zij de zaken niet als zekerheid aan derden overdragen en/of bezwaren met een zekerheidsrecht.

7.4 Indien de Afnemer tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens Cemex Trescon, of indien Cemex Trescon redelijke grond heeft te vrezen dat de Afnemer in de nakoming van die verplichtingen tekort zal schieten, dan is Cemex Trescon bevoegd de geleverde zaken zonder voorafgaande kennisgeving voor rekening van de Afnemer terug te nemen, onverminderd Cemex Trescon’s recht op schadevergoeding.

7.5 De Afnemer verpandt aan Cemex Trescon de vorderingen die de Afnemer verkrijgt jegens derden aan wie de Afnemer geleverde zaken heeft doorverkocht.

7.6 Door Cemex Trescon geleverde emballage blijft eigendom van Cemex Trescon en wordt retour genomen indien daarover door Cemex Trescon een geldbedrag is berekend. De in te leveren emballage dient in een zodanige, zowel fysieke als hygiënische, staat te verkeren dat het geschikt is voor hergebruik. Cemex Trescon beoordeelt of aan de eisen van dit artikel is voldaan.
7.7 De emballage dient op de dag waarop de emballage zal worden opgehaald gesorteerd voor transport gereed staan en aan de vervoerder ter beschikking gesteld te worden.

7.8 Niet door Cemex Trescon B.V. geleverde emballage hoeft Cemex Trescon B.V. niet te accepteren.

7.9 Voor zover de emballage geïndividualiseerd is, dient diezelfde emballage geretourneerd te worden.


Artikel 8 - Intellectuele eigendom - 
8.1 Cemex Trescon behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de verkochte zaken voor. Alle door Cemex Trescon verstrekte afbeeldingen, modellen, monsters etc. mogen zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter beschikking worden gesteld en dienen op eerste aanvraag te worden geretourneerd.
8.2 De Afnemer is slechts bevoegd gebruik te maken van handelsnamen, merken en verpakkingen, die in het handelsverkeer door Cemex Trescon worden gebezigd, onder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


Artikel 9 - Risico en levering -
9.1 Alle risico’s van de zaken gaan over bij levering. Levering geschiedt wanneer de zaken aan de eerste vervoerder ter beschikking worden gesteld ter verzending aan de Afnemer, of, indien de overeenkomst tevens vervoer omvat, wanneer de zaken door de vervoerder ter beschikking worden gesteld aan het door de Afnemer aangegeven adres.
9.2 (Installatie)werkzaamheden zijn voor risico van de Afnemer.
9.3 Cemex Trescon garandeert niet dat de zaken op de overeengekomen leverdatum zullen worden geleverd. Bij niet tijdige levering dient Cemex Trescon schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn van ten minste vier weken wordt gegeven om alsnog na te komen.

9.4 Het is Cemex Trescon toegestaan de zaken in gedeelten af te leveren. In dat geval is Cemex Trescon bevoegd afzonderlijk rekeningen te verzenden en is de Afnemer verplicht deze rekeningen te betalen als ware het rekeningen voor afzonderlijke overeenkomsten.
9.5 Indien levering uit voorraad is overeengekomen, is dat onder voorbehoud dat de te leveren zaken in voorraad aanwezig zijn. Indien blijkt dat de zaken niet in voorraad aanwezig zijn, doet Cemex Trescon hiervan desgevraagd zo spoedig mogelijk mededeling aan de Afnemer.


Artikel 10 - Vervoersdocumenten -
10.1 Tenzij de overeenkomst tevens vervoer omvat geldt het exemplaar van Cemex Trescon van het door de vervoerder zonder bemerkingen voor ontvangst getekende vervoersdocument als volledig bewijs van verzending van de op het vervoersdocument vermelde aantallen, alsmede de uitwendig goede staat van de zaken.


Artikel 11 - Inontvangstneming - 
11.1 De Afnemer is vanaf de overeengekomen leverdatum verplicht de zaken bij aanbieding door Cemex Trescon in ontvangst te nemen.
11.2 Indien de Afnemer de zaken niet direct in ontvangst neemt is Cemex Trescon, met behoud van de aan haar overige toekomende rechten, gerechtigd voor rekening en risico van Afnemer, de zaken bij Cemex Trescon of bij derden op te slaan. 

 

Artikel 12 - Zichtzendingen -
12.1 Een zichtzending geschiedt voor rekening en risico van de Afnemer.

12.2 Het retour zenden van een zichtzending, geschiedt uitsluitend na voorafgaand overleg met Cemex Trescon.
12.3 Indien een zichtzending niet in de originele verpakking wordt geretourneerd zullen emballagekosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 13 - Onderzoeksplicht en klachten -
13.1 De Afnemer moet de zaken binnen een, gelet op de omstandigheden, zo kort mogelijke termijn na levering keuren of doen keuren.
13.2 Indien de overeenkomst tevens het vervoer van de zaken omvat, kan de keuring worden uitgesteld tot direct na de aankomst van de zaken op hun bestemming.

13.3 De Afnemer verliest in alle gevallen het recht zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij hiervan niet uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat de zaken met inachtneming van artikel 13.2 ter beschikking zijn gesteld aan de Afnemer, dan wel 5 dagen na constatering van een verborgen gebrek, schriftelijk mededeling doet aan Cemex Trescon onder opgave van de aard van de tekortkoming.
13.4 Cemex Trescon is te allen tijde bevoegd zelf een onderzoek in te stellen. 

 

Artikel 14 - Aansprakelijkheid -
14.1 Cemex Trescon is nimmer aansprakelijk voor door de Afnemer geleden gevolgschade.
14.2 Indien de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, is de Afnemer slechts gerechtigd tot schadevergoeding of prijsvermindering. De Afnemer is niet gerechtigd tot ontbinding.
14.3 Geleverde zaken mogen slechts na schriftelijke toestemming van Cemex Trescon aan Cemex Trescon worden geretourneerd.

14.4 Elke aansprakelijkheid van Cemex Trescon is beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs exclusief overige kosten van de geleverde zaken, doch in ieder geval tot ten hoogste een bedrag van € 1.250.000,-- en maximaal € 500.000,-- voor materiële schade en tenietgaan door brand en / of explosie

14.5 Cemex Trescon is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist dan wel onzorgvuldig gebruik of onderhoud door de Afnemer van de zaken.
14.6 Beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden alleen dan niet voorzover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Cemex Trescon.


Artikel 15 - Garantie -
15.1 Cemex Trescon verleent uitsluitend op nieuwe zaken een garantie van drie maanden te rekenen vanaf levering met inachtneming van de overige bepalingen.
15.2 De garantie omvat herstel of vervanging van de zaak doch omvat nimmer meer dan de verplichting van de leverancier van Cemex Trescon. Uitsluitend Cemex Trescon maakt de keuze tussen herstel of vervanging.
15.3 De door Cemex Trescon onder de garantie teruggenomen zaken worden eigendom van Cemex Trescon.

15.4 Een beroep op de garantie wordt met inachtneming van artikel 14 slechts gehonoreerd:
a. indien de zaak is gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor de zaak geacht wordt te dienen overeenkomstig de daarvoor geldende handleiding(en);
b. indien het onderhoud volgens de aanwijzingen, althans naar behoren is uitgevoerd.

15.5 De garantie geldt niet indien:
a. de Afnemer of iemand namens de Afnemer zonder toestemming van Cemex Trescon, reparaties of aanpassingen heeft verricht; 
b. er sprake is van fouten en/of gebreken als gevolg van ondeskundig of onzorgvuldig gebruik of handelen;
c. er sprake is van normale slijtage.

15.6 Werkzaamheden die tot het normale onderhoud dienen te worden gerekend vallen niet onder de garantie. 

 

Artikel 16 - Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens -
16.1 Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen.
16.2 De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

 

Artikel 17 - Overmacht -
17.1 Indien Cemex Trescon door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

17.2 Cemex Trescon zal de Afnemer zo spoedig mogelijk van een overmachtstoestand op de hoogte stellen.
17.3 Indien de overmachtstoestand dertig dagen of langer duurt, hebben zowel Cemex Trescon als de Afnemer het recht de overeenkomst schriftelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden voorzover de zaken nog niet geleverd zijn. In dat geval is Cemex Trescon niet gehouden tot betaling van schadevergoeding of enige andere betaling bestaat, behoudens betaling uit hoofde van onverschuldigde betaling.

 

Artikel 18 - Ontbinding en opschorting -
18.1 Indien de Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst of uit deze voorwaarden dan is de Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Cemex Trescon, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst, gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten en/of de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen.
18.2 In geval van ontbinding door Cemex Trescon is Cemex Trescon te harer keuze gerechtigd bij wege van schadevergoeding tot:
a.           het eventuele nadelige verschil tussen de contractsprijs en de marktwaarde van de in het geding zijnde zaken op de dag van de niet nakoming, of;
b.          het verschil tussen de contractsprijs en de prijs van de dekkingsverkoop;
c.           een en ander onverminderd het recht van Cemex Trescon op aanvullende of vervangende schadevergoeding.
18.3 Cemex Trescon is voorts gerechtigd, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst met de Afnemer te ontbinden, indien:
a.          de Afnemer in surséance van betaling of faillissement verkeert, of dreigt te zullen verkeren, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
b.         de Afnemer haar activiteiten staakt, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, haar bedrijf overdraagt of fuseert;
c.          een en ander onverminderd het recht van Cemex Trescon op aanvullende of vervangende schadevergoeding.  

 

Artikel 19 - (installatie)werkzaamheden -
19.1 Indien de overeenkomst tevens installatie en inbedrijfstelling omvat, dient de Afnemer:
a. Cemex Trescon te allen tijde en direct na aankomst op de bestemming in de gelegenheid te stellen haar werkzaamheden te verrichten;
b. de nodige voorbereidingen te treffen en zorg te dragen dat de nodige hulpwerklieden, werktuigen en materialen, waaronder gas, elektra en water aanwezig zijn;
c. alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen te treffen en te handhaven.

19.2 Indien de Afnemer tekortschiet in haar verplichtingen als bedoeld in artikel 18.1, is zij aansprakelijk voor de kosten die daaruit volgen, onverminderd de verder aan Cemex Trescon toekomende rechten.


Artikel 20 - Vrijwaring -
20.1 De Afnemer vrijwaart Cemex Trescon tegen alle aanspraken van derden terzake van door dezen geleden schade.

Artikel 21 - Hulppersonen -
21.1 Voorzover Cemex Trescon ter uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden of de overeenkomst gebruik maakt van de diensten en/of producten van hulppersonen, gelden deze voorwaarden voorzover mogelijk ook ten behoeve van hen jegens de Afnemer. 

 

Artikel 22 - Overig -
22.1 De eventuele niet rechtsgeldigheid of nietigheid van een bepaling in deze voorwaarden zal geen effect hebben op de rechtsgeldigheid van de andere in deze voorwaarden opgenomen bepalingen. De voorwaarden zullen in dat geval worden uitgelegd als ware de niet rechtsgeldige of nietige bepaling van deze voorwaarden geen onderdeel.
Deze voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en vertaald in het Duits, Engels en Frans. In geschillen met betrekking tot de uitleg van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst. 

 

Artikel 23 - Verjaring -
23.1 Alle vorderingen jegens Cemex Trescon verjaren door verloop van één jaar na de datum van de overeenkomst.

                   
Artikel 24 - Toepasselijk recht en jurisdictie -
24.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Cemex Trescon en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband hebbende met deze algemene voorwaarden of de overeenkomsten tussen Cemex Trescon en de Afnemer zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam. 

Schoenenboekje.nl

Spectrumlaan 5
2665 NM Bleiswijk
Nederland

Spectrumlaan 5
2665 NM Bleiswijk
Nederland

Postbus 244
2700 AE Zoetermeer
Nederland

Telefoonnummer NL:
Telefoonnummer BE:

+31 (0)79 346 60 00
+32 (0)3 843 30 80

+31 (0)79 346 60 00
+32 (0)3 843 30 80

E-mailadres:

KVK:
BTW:
Statutaire naam:
Ondernemingsvorm:

24147391
NL006331026B01
Cemex Trescon B.V.
B.V.

Gratis verzending vanaf € 75,00
Voor 12:59 besteld, morgen in huis
14 dagen bedenktijd
Shop eerst, betaal later
Thuiswinkel Waarborg
Gratis verzending vanaf € 75,00
Voor 12:59 besteld, morgen in huis
14 dagen bedenktijd
Shop eerst, betaal later
Thuiswinkel Waarborg